PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. ĮŽANGA

Ši Privatumo politika (toliau vadinama Politika) teikia informaciją apie tai, kokios asmens duomenys yra apdorojami UAB „INDEEL LT” įmonės (toliau vadinama Įmonė) pagrindu, vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos teisės aktų nuostatomis, kokios slapukai naudojami jos korporacinėse svetainėse. Taip pat aprašomos Duomenų subjekto pagrindinės teisės, kurias įgyvendina duomenų apsaugos teisės aktai.

Įmonės kontaktai:

Pavadinimas: UAB „INDEEL LT”

Įmonės kodas: 301538542

Juridinio asmens adresas: Betygalos g. 6, Kaunas, Lietuva

Tel.: +370 37 295610

El. paštas: info@indeel.lt

Privatumo politikos tikslas yra informuoti apie Duomenų subjekto privatumo apsaugą, užtikrinamą Įmonės, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Duomenų subjekto duomenis ir padėti suprasti, kaip ir kokius Duomenų subjekto duomenis apdoroja, kokie yra Duomenų subjekto teisės ir kaip jos yra įgyvendinamos.

 

 1. SĄLYGOS
 Privatumo politika Privatumo politika yra paskelbiama šioje svetainėje.
 Asmens duomenys Visa informacija, susijusi su fizinio asmens, duomenų subjekto, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti atsižvelgiant į tokias duomenis kaip asmens kodas, vienas ar daugiau fizinės, fiziologinės, psichologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės asmenybės savybės.
 Duomenų subjektas Asmuo, kurio asmens duomenys apdorojami tam tikrais tikslais ir priemonėmis. Duomenų subjektas taip pat yra fizinis asmuo, susijęs su Įmonės klientu ir/ar akcininku – juridiniu asmeniu, pvz., šio juridinio asmens vadovas, akcininkas ir kt.
 BDAR Reglamentas (ES) 2016/679 Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d., dėl fizinio asmens duomenų tvarkymo ir dėl tokių duomenų laisvo judėjimo apsaugos, panaikinant Direktyvą 95/46/EB.
Duomenų apdorojimas Bet kokia operacija ar operacijų seka, atliekama automatizuotu arba neautomatizuotu būdu su asmens duomenimis, tokiomis kaip duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, organizavimas, saugojimas, prisitaikymas ar keitimas, ištraukimas, prieiga, naudojimas, atskleidimas, perdavimas, platinimas ar kitaip duomenų prieinamumo užtikrinimas, taip pat duomenų palyginimas arba susiejimas su kitais duomenimis, ribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.
Duomenų tvarkytojas Fizinis ar juridinis asmuo, kuris apdoroja asmens duomenis duomenų valdytojo vardu ar jo užsakymu.
 Duomenų valdytojas Įmonė, kuri nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

 

 Slapukai Mažos tekstinės failų su unikaliais identifikavimo numeriais, kurie perduodami iš https://www.indeel.lt/ (toliau vadinama Svetaine) į naudotojo kompiuterį. Slapukai gali būti naudojami norint identifikuoti naudotoją, saugant svetainės nustatymus kaip serverio pusės sesijos identifikatorius ar kitaip, jei tai įmanoma, saugant tekstinius duomenis.
 Žymos tinklapyje Trumpi kodų fragmentai, įterpti tinklalapiuose ar el. laiškuose.

 

 1. SAUGAUS ASMENS DUOMENŲ VALDYMO PRINCIPAI
 • Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.
 • Ribojimo tikslų principas. Asmens duomenys renkami nustatytiems, aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams ir netvarkomi būdu, nesuderinamu su šiais tikslais.
 • Duomenų kiekio mažinimo principas. Asmens duomenys yra tinkami, atitinkami ir tik būtini tikslams, kuriems jie yra tvarkomi.
 • Tikslumo principas. Asmens duomenys turi būti laikomi tokioje formoje, kad duomenų subjektų tapatumas būtų nustatomas ne ilgiau, kaip tai yra būtina tikslams, kuriems jie yra tvarkomi.
 • Terminų saugojimo ribojimo principas. Asmens duomenys turi būti laikomi tokioje formoje, kad duomenų subjektų tapatumas būtų nustatomas ne ilgiau, kaip tai yra būtina tikslams, kuriems tvarkomi asmens duomenys.
 • Sutelkimo ir konfidencialumo principas. Asmens duomenys tvarkomi taip, kad tinkamos techninės ar organizacinės priemonės užtikrintų tinkamą asmens duomenų saugą, įskaitant apsaugą nuo neleistino duomenų tvarkymo ar neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo atsitiktinio duomenų praradimo, sunaikinimo ar pažeidimo.
 • Ataskaitų principas. Duomenų valdytojas yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi ir turi galėti įrodyti, kad jie yra laikomi

 

 1. ASMENS DUOMENŲ GAVIMO METODAI

Asmens duomenys tvarkomi po jų gavimo šiomis būdais:

 • Kai jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis siųsdami mums savo CV, motyvacinį laišką, kreipdamiesi dėl darbo skelbimų darbo paieškos portaluose, bendraudami su mumis telefonu, el. paštu, susitikimuose, pateikdami duomenis per socialinius tinklus, užpildydami užklausų formas, pateiktas mūsų interneto svetainėje, duomenys pateikiami prieš sutarties sudarymą ir jos vykdymo metu ir kt.
 • Kai kuriais atvejais mes galime gauti informaciją apie jus (kaip fizinę asmenybę ar jūsų įmonės, darbuotojų ir kt. atstovus) iš viešai prieinamų šaltinių, pvz., jūsų įmonės svetainės (darbuotojai, atstovų sąrašai), viešųjų pranešimų ir kt.
 • Kai gauname duomenis automatiškai. Pavyzdžiui, atvykstate į teritoriją ir/ar patalpas, kurias stebime mūsų kameromis (tokiu atveju mes automatiškai gauname jūsų vaizdą, automobilio numerį ir kt.). Kai naudojate mūsų valdomas interneto svetaines, taip pat automatiškai renkama tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojama įranga, naudojamas interneto naršyklė, apsilankymų skaičius, mūsų svetainės puslapių peržiūra, praleistas laikas svetainėje ir kt.).
 • Taip pat gali būti, kad gauname jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šalių, pvz., jūsų buvusio ar dabartinio darbdavio ar jūsų atstovaujamos asmens (asmens duomenų iš buvusio ar dabartinio darbdavio kaip darbo kandidato renkami atvejais, nurodytais šioje politikoje, duomenys taip pat gaunami iš mūsų kliento, partnerio, vykdant abipusius užsakymus, sutartis ir kt.).
 • Kai jūsų asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių (pvz., registrų) teisėtais tikslais, vadovaujantis įstatymų nustatyta tvarka.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

Asmens duomenų apdorojimo pagrindas įmonėje gali būti sudarytos sutarties vykdymas arba ketinimas sudaryti sutartį, duomenų subjekto sutikimas apdoroti jo asmens duomenis konkrečiu tikslu, taip pat vykdant taikomus teisės aktus. Įmonė taip pat gali apdoroti asmens duomenis, vadovaudamasi teisėtu interesu (pavyzdžiui, įmonės ir asmenų turties apsauga).

Atsižvelgiant į taikomą teisės aktų taikymo sritį, vienas ar daugiau iš aukščiau minėtų teisinių pagrindų gali būti taikomi tokio paties asmens duomenų apdorojimui.

Įmonė gali tvarkyti Asmens duomenis šiais tikslais:

Asmens duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu gali būti sudaryta sutartis arba ketinimas sudaryti sutartį, duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis tam tikram tikslui, taip pat teisių aktuose numatytų teisinių pareigų vykdymas. Įmonė taip pat gali tvarkyti asmens duomenis remdamasi teisėtais interesais (pavyzdžiui, įmonės ir asmenų turties apsauga).

 

Atsižvelgiant į taikomus teisės aktus, vienas ar keli iš aukščiau nurodytų teisinių pagrindų gali taikytis vienam asmens duomenų tvarkymui.

Įmonė gali tvarkyti asmens duomenis šiais tikslais:

 • Teikti paslaugas, pardavinėti produktus ir kitas įmonės veiklas, t. y. siekiant parduoti Jums (ar Jūsų darbdaviui, atstovui) produktus ar paslaugas, taip pat perkant prekes/produktus iš Jūsų (ar Jūsų darbdavio, atstovo) arba užsakant paslaugas.
 • Kandidatų atranka darbuotojo pareigoms.
 • Vidinės administravimo ir darbo sutarties vykdymo tikslais. Remiantis taikomais įstatymais ir leidusiu mastu, mes tvarkome darbuotojų asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra išsamiai reglamentuotos įmonės patvirtintoje Asmens duomenų tvarkymo politikoje.
 • Užtikrinti įmonės teisėtus interesus ir turtą, duomenų subjektų ir jų turtą.
 • Jei tai būtina, galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekdami apginti savo teisėtus interesus teisiniame ar kitame ginčyje.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais. Gautus duomenų subjekto sutikimus, siūlome savo produktus ir paslaugas bei tobuliname juos.
 • Atsakyti į užklausas.

 

 1. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
 • Siekiant pardavimo tikslais, teikiant paslaugas, sudarant ir vykdant sutartis, mes renkame informaciją apie asmenis, tiekėjus, klientus, potencialius tiekėjus ir klientus, kitus susijusius asmenis, taip pat duomenis apie kontaktus su juridiniais subjektais, tokiais kaip juridinio asmens vadovas, akcininkas, valdybos ar kito vadovaujančiojo organo narys, gavėjas ir panašūs duomenys (reikalingi transakcijos atlikimui juridinio asmens vardu). Šie duomenys gali apimti vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą informaciją, būtiną priešsutarčiniam santykiui palaikyti, sutarties sudarymui ir vykdymui. Asmens duomenys, reikalingi ryšiams ir komunikacijai priešsutarčiniuose santykiuose, tvarkomi remiantis įmonės teisėtais interesais, t. y. šie duomenys yra būtini įmonės veiklos plėtrai ir vykdymui. Priešsutarčinių santykių metu surinkti duomenys bus saugomi 3 metus nuo paskutinio kontakto su potencialiu klientu ar tiekėju. Duomenys ir dokumentai, tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį, saugomi 10 metų po sutartinių santykių pabaigos, nebent ilgesnis laikotarpis yra nustatytas įstatymais archyvavimo tikslais.

 

 • Siekiant atrinkti kandidatus į darbo vietas, mes renkame kandidatų asmens duomenis, t. y. vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie darbo patirtį, diplomas, patikrinimus atitinkamuose registruose, informaciją apie profesinius interesus, motyvacinį laišką ir CV. Įmonė gali rinkti kandidatų asmenss duomenis, susijusius su kvalifikacijomis, profesinėmis įgūdžiais ir verslo savybėmis, iš buvusio darbdavio, po informavimo kandidato, o iš dabartinio darbdavio tik su kandidato sutikimu. Ši informacija naudojama padėti mums nuspręsti, ar pasiūlyti darbą asmeniui. Prašome žinoti, kad pateikdami nurodytus duomenis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir nesipriešinate tikslams, kuriems įmonė tvarko duomenis darbuotojų atrankos metu. Siekiant išsaugoti Jūsų asmens duomenis po atrankos (norint pateikti darbo pasiūlymą), mes Jus informuosime ir, negavę prieštaravimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu, saugosime juos ne ilgiau kaip 1 metus po atitinkamos atrankos baigties. Jei nesutinkate su duomenų tolesniu tvarkymu, asmens duomenys bus nedelsiant ištrinti.

 

 • Vidinės administravimo ir vykdymo tikslais mes tvarkome darbuotojų asmens duomenis. Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės išsamiai reglamentuojamos įmonės patvirtintoje Asmens duomenų tvarkymo politikoje.

 

 • Siekiant užtikrinti įmonės interesus ir turtą, duomenų subjektų ir jų turtą, mes renkame duomenis, tokius kaip asmeninė nuotrauka, automobilio numeris ir kt. Šie duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 15–30 dienų nuo duomenų gavimo, išskyrus atvejus, kai esame įpareigoti teisės aktų reikalavimų dėl tokių duomenų teikimo valstybės institucijoms (dėl tokių aplinkybių apdorojimo laikas gali būti pratęstas).

 

 • Siekiant ginti teisėtus interesus (teisiniame ar kitame ginče), mes renkame duomenis, kurie buvo mums pateikti, nepriklausomai nuo tokių duomenų pradinio tikslų ar tvarkymo pagrindo. Jei tarp jūsų ir mūsų yra teisinis ar kitas ginčas arba ateityje yra tikimybė tokiam ginčui, mes saugosime jūsų duomenis ilgiau, t. y. iki tinkamos skundų, pretenzijų ar prašymų apie tokią prievolę galutinio negaliojimo datos ir/arba galutinio negalutinio sprendimo.

 

 • Siekiant tiesioginės rinkodaros tikslais, mes renkame kontaktinę informaciją, t. y. vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pareigas, įmonę, kurioje dirba asmuo, ir kt. Mes tvarkysime šiuos duomenis ne ilgiau kaip 3 metus nuo datos, kai gavote sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

 • Siekdami atsakyti į įmonės pateiktus užklausimus, mes tvarkome Jūsų užklausos turinį, t. y. Jūsų paraišką, prašymą ar grįžtamąjį ryšį, kitą užklausai pateiktą informaciją. Duomenys gali būti tvarkomi siekiant palaikyti ryšį su Jumis, kai pateikiate užklausas, skundus, grįžtamąjį ryšį ir pan. Mes tvarkome Jūsų užklausą, laišką ar kitą užklausą, taip pat pateiktus ir su ja susijusius duomenis, iki tol, kol išnagrinėsime Jūsų užklausą, pateiksime atsakymą ir įvykdysime atitinkamus prašymus, taip pat dar vienerius metus po atitinkamo prašymo įvykdymo pabaigos.

 

 1. DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIAMS ŠALIMS

Asmens duomenys gali būti perduodami kitoms šalims, jei tai būtina sutarties sudarymui arba jos vykdymui su klientu arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti pateikiama kitoms šalims pagal Jūsų prašymą.

Taip pat gali būti perduoti Jūsų duomenys duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia paslaugas ir apdoroja Jūsų duomenis mūsų bendrovės vardu kaip duomenų valdytojas. Duomenų tvarkytojai turi teisę apdoroti asmensduomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik iki tos ribos, kuri yra būtina tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

Duomenys taip pat gali būti perduoti kitoms šalims, kai to reikalauja teisė arba tai yra būtina mūsų teisėtų interesų apsaugai.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas turi teisę:

 • Teisę žinoti apie Asmens duomenų tvarkymą ir prieigą prie tvarkomų Asmens duomenų. Bendrovė, gavusi asmeninį prašymą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, yra atsakinga už su ja susijusių Asmens duomenų tvarkymą ir pateikia prašomus duomenis. Tokie duomenys asmens prašymu turi būti pateikti raštu.
 • Teisė reikalauti ištaisyti Asmens duomenis. Duomenų subjektas, sužinojęs apie savo Asmens duomenis ir nustatęs, kad jo Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl tokių duomenų ištaisymo.
 • Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis. Prašymas vykdomas esant tam tikroms BDAR numatytoms aplinkybėms (kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, nebėra duomenų tvarkymo pagrindo ir pan.).
 • Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Tam tikrais BDAR nurodytais atvejais (laikotarpiu, per kurį nagrinėjamas Duomenų subjekto prašymas dėl duomenų tikslumo ar tvarkymo ir kt.), Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Bendrovė apribotų Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas, išskyrus saugojimą (teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą).
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, jei techniškai įmanoma, sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu surinktus Asmens duomenis jam perskaitomu formatu arba prašyti, kad jie būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui. Duomenų subjektas neturi teisių į duomenų perkeliamumą, kai asmens duomenys tvarkomi rankiniu būdu struktūrizuotose bylose.

Tais atvejais, kai Duomenų subjekto Asmens duomenis Bendrovė tvarko remdamasi jo sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir šių sutikimu pagrįstų duomenų tvarkymas bus nedelsiant nutrauktas. Sutikimo atšaukimas nepaneigia Duomenų subjekto duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas iki tokio sutikimo atšaukimo, teisėtumo.

Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, interneto svetainės adresas – www.ada.lt), jeigu Duomenų subjektas mano, kad jos Asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal galiojančius teisės aktus.

Siekdami kuo greičiau reaguoti ir išspręsti su BDAR taikymu susijusius klausimus, maloniai prašome pirmiausia susisiekti su UAB “INDEEL LT”.

 

 1. PRAŠYMŲ TVARKYMO TVARKA

Prašymą dėl nurodytų teisių įgyvendinimo Duomenų subjektas pateikia Asmens duomenų valdytojui, t.y. Bendrovei (UAB „INDEEL LT“).

Su savo teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus mums galite pateikti asmeniškai atvykę į Bendrovę, paštu ar elektroninėmis priemonėmis (el. paštu info@indeel.lt ). Gavę jūsų prašymą, galime paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat bet kokią papildomą informaciją, kurios mums reikia užklausai.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir nuo visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime, kad tai būtina, nustosime tvarkyti jūsų duomenis, išskyrus saugojimą, kol bus išspręstas jūsų prašymas. Jeigu Jūs teisėtai atsisakėte duoto sutikimo, mes nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, t. galios, kai mums taikomi teisiniai įsipareigojimai, teismo sprendimai ar privalomi valdžios institucijų nurodymai.

Atsisakydami vykdyti Jūsų prašymą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo priežastis.

 

 1. SAUSAINUKAI

Naudojimo paskirtis

Svetainė naudoja slapukus ir žiniatinklio švyturius, kad suteiktų vartotojui išsamesnę ir labiau suasmenintą naudojimosi svetaine patirtį. Šios technologijos leidžia lengviau suprasti vartotojų elgseną ir palengvinti paslaugų, reklamos ir paieškos sistemų efektyvumo įvertinimą bei analizuoti tendencijas ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Įspėjimas vartotojui ir vartotojo sutikimo gavimas

Kai lankotės Svetainėje pirmą kartą, ekrano viršuje pasirodo reklamjuostė, įspėjanti vartotojus, kad Svetainėje naudojami šioje Privatumo politikoje nurodyti slapukai. Reklamjuostė paklaus, ar norite gauti daugiau informacijos, ir pateiks nuorodą į šią privatumo politiką. Jei nuspręsite nekreipti dėmesio į įspėjimą ir toliau naudotis svetaine, mes įdėsime Slapuką į jūsų kompiuterį, užfiksuodami šį pasirinkimą, o jūsų tolesnis naršymas svetainėje bus laikomas sutikimu naudoti slapukus. Jei apsilankysite svetainėje ateityje, įspėjimas apie slapukus nebebus rodomas jūsų ekrane, tačiau naršyklės nustatymuose visada yra galimybė atsisakyti slapukų.

TIPAS PAVADINIMAS APRAŠYMAS GALIOJIMAS
Google Analytics _ga Naudojamas statistinei informacijai apie svetainės lankomumą rinkti 2 metai
Google Analytics _gat Naudojamas norint apriboti persiuntimus į doublevkick.net 1 minutė
Google Analytics _gid Naudojamas statistinei informacijai rinkti 24 valandos
TV system session identifier october_session Naudojamas kaip turinio valdymo sistemos seanso identifikatorius Iki svetainės lango uždarymo

 

Tvarkyti slapukų nustatymus

Slapukus galite valdyti naudodami savo naršyklės nustatymus, pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir ištrinti. Jūs galite bet kada atsisakyti slapukų, ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip valdyti ar pašalinti naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite savo naršyklės svetainėje.

Taip pat galite bet kada atšaukti savo sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums prašymą el. paštu info@indeel.lt. Atšaukdami sutikimą naudoti slapukus, taip pat turite ištrinti savo naršyklėje įdiegtus slapukus.

 

 1. POLITIKOS GALIOJIMAS IR KEITIMAI

Privatumo politika įsigalioja 2018-05-25.

Šią privatumo politiką galime bet kada atnaujinti arba taisyti. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų svetainėje dienos.

Jei prisijungiate prie Svetainės po tokio atnaujinimo/pakeitimo, sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje rodoma atnaujinimo data rodo datą, kada privatumo politika buvo paskutinį kartą atnaujinta.

Norėdami pagerinti jūsų naršymo patirtį šioje svetainėje, naudojame slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau, patvirtinate, kad sutinkate su slapukų įdiegimu. Daugiau informacijos apie slapukus rasite Privatumo politikoje.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus, taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti svetainėje http://www.allaboutcookies.org/